Hoe gered te worden? Eeuwig leven hebben in het Koninkrijk van de Hemel

Jezus zei: keer van zonden en volg mij, want het Koninkrijk Gods' is nabij - hoe kom ik in de Hemel...

"De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie". - Marcus 1:15

Er moet een beetje gelezen worden, en om de hele waarheid te krijgen, is het van belang de hele tekst te lezen...dus probeer te volgen, het is geschreven op een manier die eenvoudig te begrijpen is, net als God's woord, ongecompliceerd en het neemt echt maar een paar minuten van je tijd in beslag.
Veel mensen vragen zich gelukkig af Hoe berouw tonen? Hoe gered te worden? Hoe ontvang ik verlossing? en hoe geraak ik in de hemel?

Velen onder ons, doen gewoon wat anderen ons zeggen! Inclusief valse leringen met zoveel culten en theorieën als vandaag de dag, wil je duidelijkheid. Veel mensen zijn meer begaan met de waan van de dag en nemen niet een beetje tijd om onze echte levensproblemen te leren kennen! en de meesten van ons zitten gevangen in een rat race, waardoor we de waarheid missen, zoals we voorheen al hebben gezegd, wees niet langer verblind! Jezus Christus is op dat kruis gestorven en is drie dagen later opnieuw opgestaan zodat jij gered kon worden, Hij droeg de bezoldiging van zonde, nam de dood op Zichzelf door te sterven door kruisiging VOOR JOU!

how to get saved?De duivel's beste truck was om de wereld er door bedrog van te overtuigen dat hij en de hel niet bestaan.

Zonde kan vergeven worden door het berouwen van zonde en door zich van zonde af te keren en door in ons hart in het Evangelie te geloven, door Jezus Christus als Heer en Redder te ontvangen, maar het Kruis ontkennen leidt tot een eeuwigheid in de hel. Zoals je geleerd hebt door het doen van de test: Ben je een goed persoon? Zoals Jezus zei in Mattheüs 10:33 "Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemel is".

Een goed persoon zijn is leuk maar is geen garantie op de hemel:
Dus of je nu denkt dat je een goed, eerlijk en zorgzaam leven leidt, of dat je nu denkt dat je nood hebt aan vergeving, moet je nog steeds, in elk geval berouw tonen en Jezus Christus als je persoonlijke Heer en Redder ontvangen op opnieuw in de geest geboren worden. (Johannes 3:3-21).

God heeft ons naar zijn eigen evenbeeld geschapen en wilt dat we een overvloedig, gezond en voorspoedig leven hebben nu en voor de eeuwigheid, door een altijddurende relatie met Hem, ALS WE HEM TOELATEN!

Sommigen zijn op het verkeerde been gezet door een VALSE Christen, leven een zondig leven, uiteraard zijn er Valse Christenen, die gebonden zijn door RELIGIE, MAAR zorg dat JIJ niet misleid wordt door hun valse voorbeeld.

De sleutel is om een kind van God te worden, om opnieuw geboren te worden, ditmaal (want we zijn allemaal al eens in het vlees geboren) in de geest, in een familie van God. Dat is om gered te worden (Johannes 3:3 & Efez 4: 21-24)

Alle beloftes zijn voor Zijn Kinderen. Hij accepteert hen, omdat ze berouw tonen voor hun zonde, Heilig en Rechtvaardig leven volgens Zijn wil en woord en aan God beloven om zich af te keren van zonde en Hem ten volle harte te ontvangen door Zijn zoon Jezus Christus.

Geen van ons zou het bloed van hun zoon opofferen en vergieten voor een andere persoon, maar God deed het, voor ons zondaars. Jezus werd geslagen, gemarteld op de meest vreselijke en kwellende manier en uiteindelijk gekruisigd om onze zonden te dragen. (De film "The Passion" geregisseerd door Mel Gibson is tot op vandaag de meest benaderende en realistische afbeelding van het afgrijselijke lijden en offer van Jezus Christus,  we dringen erop aan om die te bekijken, als je het nog niet gezien hebt.)

WAT ZIJN DE 7 STAPPEN DIE JE MOET ZETTEN OM DEZE ESSENTIËLE ANTWOORDEN TE ONTDEKKEN?

Stap 1 - Begrijp dat God's verlangen voor jou leven is, overvloedig en eeuwig

We worden allemaal geboren met kennis van God, we zien God's creatie overal om ons heen.

De Bijbel verklaart: "Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben." (Johannes 10:10)

Jou overvloedig leven geven, vereiste het ultieme offer: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe" (Johannes 3:16).

God wilt broederschap en kameraadschap met je. Wat een prachtig geschenk heeft de Vader gegeven, maar als God Zijn eigen Zoon heeft opgeofferd om ons een overvloedig en eeuwig leven te geven, waarom hebben dan niet meer mensen wat Hij heeft geschapen om door ons te worden ontvangen? Het is een vraag die door deze sobere realisering wordt beantwoord.

Stap 2 - Realiseer dat je van God gescheiden bent.

how to get saved, salvationEr is een gat tussen God en de mensheid. Hij heeft een manier voorzien die ons toelaat een overvloedig en eeuwig leven te ontvangen, maar mensen hebben doorheen de eeuwen egoïstische keuzes gemaakt om God de Almachtige niet te gehoorzamen. Deze keuzes blijven voor scheiding zorgen van de Vader.

En in Romeinen 6:23 lezen we: "Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

Elke mens werd geschapen met de mogelijkheid en nood om God te kennen en broederschap met Hem aan te gaan. Augustinus, een pastor die leefde tijdens de vierde en vijfde eeuw, noemde dit verlangen in elk van ons "dit vacuüm in de vorm van God".

Elke dag horen we van mensen die rijk zijn, beroemd, sterren - mensen die het beste lijken te hebben dat het leven te bieden heeft - maar toch proberen zij dat lege gat in hun levens op te vullen met materiële dingen. Ze proberen zelfs goede werken, moraliteit, en religie. Maar ze blijven leeg, want enkel God, door Zijn Zoon Jezus, kan die leegte vullen.

Stap 3 - Aanvaard dat God maar een oplossing heeft voorzien voor zonde en de scheiding van Hem.

We moeten erkennen dat we allemaal zondaars zijn in God's ogen, de bijbel zegt: "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods" (Rom 3:23) Vanwege de mensheid zijn we allemaal in zonde geboren. Want God stelde Jezus voor als het offer voor zonde en mensen worden met God hersteld wanneer ze geloven dat Jezus zijn leven offerde, zijn bloed vergoot. (Rom 3:25).

Jezus Christus, Zijn Zoon, is de enige manier naar God. Alleen Hij kan ons verzoenen met God de Vader. De Mensheid kan andere oplossingen zoeken en andere goden aanbidden, maar Jezus Christus, alleen, stierf op het Kruis voor onze zonden en herrees triomfantelijk over het graf en de eeuwige dood. Hij betaalde de prijs voor onze zonde en overbrugde het gat tussen God en de mensheid.

Want in Johannes 14:6 lezen we dat Jezus zegt:"Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij."

God de Almachtige heeft de enige weg voorzien. Jezus Christus heeft de prijs betaald voor onze zonde en opstand tegen God door te sterven op het kruis, Zijn bloed te vergieten en uit de dood op te staan om je voor God de Vader te verantwoorden en je opnieuw met hem te verzoenen.

"En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees" (1 Tim 3:16) De geboorte, kruisiging en herrijzenis van de Heer Jezus Christus werden voorspeld (geprofeteerd) eeuwen voor het maagdelijk geboren worden van Jezus Christus door de Profeten van het Oude Testament.

NOOT: Lucifer, de gevallen aartsengel of Satan, de Duivel, rebelleerde tegen God in de Hemel en werd uit de Hemel naar de aarde gegooid met een derde van alle engelen die met hem gerebelleerd hadden (die gevallen engelen zijn demonen) (Isaiah 14:12-17) Satan, de Duivel is echt en regeert nu over de aarde en loopt rond als een brullende leeuw. Al wat hij doet is bedriegen, stelen, doden en vernietigen (Johannes 10:10), hij is de vijand van onze ziel en zijn doelstelling is om te BEDRIEGEN zodat je in de eeuwigdurende hel eindigt. Satan moet voor eens en altijd vernietigd worden, dit zal gebeuren in wat bekend staat als de terugkeer van Jezus Christus naar de aarde in het Einde der Tijden.

Stap 4 - Toon berouw om Jezus Christus als Heer en Redder te ontvangen.

how to get saved, salvationJe kunt verzoend/hersteld worden met God en je relatie met Hem kan in ere hersteld worden door alleen in Christus te vertrouwen om je leven van de vernietiging te redden. Wat een ongelofelijke ruil: Het ergste van jou voor het beste van God!

Deze stap doet zich voor, aangezien God ons vrije wil heeft gegeven, door Jezus Christus te vragen in je hart te komen om je Heer en Redder te zijn en door herboren te worden.

God's Woord is erg duidelijk: "Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij" (Openbaring 3:20).

Is er een goede reden waarom je Jezus Christus niet nu meteen in je hart kunt ontvangen?

Ben je bereid om je lasten en zonden los te laten?

Ben je bereid om berouw te tonen (om vergeving te vragen) en je af te keren van je zonden?

Ben je bereid om Jezus Christus nu als je Heer en Redder te ontvangen?

Ben je bereid om de rest van je leven voor Jezus te leven en Zijn woord te volgen?

Stap 5 - Bid om Jezus Christus als je Heer en Redder te ontvangen.

Op dit moment kun je bidden, een plaats vinden waar je niet gestoord kunt worden, MAAR als je dit gebed bidt moet je het echt menen, alles ervan, en het met je hele hart doen, je maakt een gelofte, een overeenkomst met God, die kijkt en alle gedachten en intenties van je hart ziet, kniel neer en zeg het luidop en duidelijk om het te doen ontstaan, als je hulp nodig hebt, bel ons gerust, om het belangrijkste gebed van je leven te bidden:

Lieve Vader God,
Ik bid in de naam van Jezus Christus, Heer Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent.
Ik geloof dat U naar de aarde bent gekomen 2000 jaar geleden. Ik geloof dat u voor mij op het kruis gestorven bent en Uw bloed hebt vergoten voor mijn verlossing. Ik geloof dat U de derde dag uit de dood herrezen bent. 
Lieve Heer Jezus, Ik ben een zondaar. Vergeef mijn zonden. Ik beloof mij van zonde af te keren en ik vergeef ALLEN die tegen mij gezondigd hebben.
Zuiver me nu met Uw kostbare bloed. Ik open nu de deur van mijn hart, kom in mijn hart Heer Jezus. Red mijn ziel nu.
Ik geef mijn leven aan U over. Ik ontvang U nu als mijn persoonlijke Heer en Redder, Ik sluit nu de deur van mijn hart met U binnen Heer.
Ik ben voor eeuwig van U, en ik zal U dienen, de Bijbel bestuderen en U altijd volgen! Vanaf dit ogenblik, behoor ik enkel aan U. Ik behoor niet langer tot deze wereld, noch tot de vijand van mijn ziel, Ik verwerp Satan en het koninkrijk der duisternis. Ik breek elke vloek die over mijn leven werd gesproken of geplaatst is in Jezus' naam.
Ik hou van U Heer Jezus en aanbid U.
Amen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door dit gebed te bidden, berouw te tonen voor je zonden, te beloven om je van zonde af te keren en Jezus te volgen en heilig en rechtvaardig bij God's woord te leven en Jezus Christus in je hart te ontvangen, heeft God je het recht gegeven om Zijn vergeven kind te worden. De Bijbel geeft je deze zekerheid: "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, zelfs diegenen welke niet uit den bloede, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil der mensen, maar uit God geboren zijn."(John 1: 12-13)

Als Zijn plan niet perfect duidelijk is, lees het opnieuw of bel ons. Jouw ziel is meer waard dan de hele wereld. Jezus zei: "Want wat zou het de mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijn ziel schade leed?" (Mark 8:36)

STAP 6 - Sluit je aan bij een in de Bijbel gelovende - de Bijbel onderwijzende Kerk/Genootschap en wordt met water gedoopt!

Je moet je zonder uitstel aansluiten bij een in de Bijbel gelovende - de Bijbel onderwijzende Christelijke kerk/genootschap en met de pastor bidden. Een Pastor is de leider van de kerk die de Heer gebruikt om spiritueel over je te waken.

Iedereen, die Mij belijden zal voor de mensen (openbaar), dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemel is. (zegt Jezus in Mattheüs 10:32)

 

En vertrouw ons, een in de bijbel gelovende & onderwijzende Christelijke kerk/genootschap met herboren Christenen gevuld met de Heilige Geest is absoluut niet saai. Het is gevuld met vreugde, de Heer verheerlijken met muziek, liederen, aanbidding, preken, gebeden, genootschap en bijbelonderwijs.

HOE VIND JE een in de Bijbel gelovende en de Bijbel onderwijzende Christelijke Kerk of genootschap:
Bid en vraag aan de Heer om je naar een God vrezende herder te leiden! Ga gewoon en bezoek er enkele in je regio en de Heer zal je leiden.

WAAROM IS LIDMAATSCHAP VAN EEN KERK/ CHRISTELIJK GENOOTSCHAP ZO ERG VAN BELANG?

Als een Christen is het essentieel voor je spirituele groei en om je geloof sterk te houden, dat je samenkomt met andere gelovigen (Hebreeën 10:25).

We mogen niet geïsoleerd worden van de rest van het lichaam van Christus, maar moeten onze geschenken en onze wijsheid delen ten voordelen van allen (1 Korinthiërs 12:7)

Samen aanbidden verenigt onze stemmen en geesten in lof. Het Woord van God horen van de preekstoel voedt ons spiritueel en het schrift. Gemeenschappelijk gebed moedigt het delen van onze lasten aan, terwijl we steun en kracht halen uit de leden van onze kerk/genootschap "familie" . ("Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus." - Galaten 6:2) Tenslotte, getuigenissen over God's werk in het leven van anderen moedigt ons geloof aan.

Stap 7 - de laatste stap: ONTVANG HET DOOPSEL IN DE HEILIGE GEEST!


Mat 3:11 "Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen."
Behalve het doopsel door onderdompeling in water, al eerder gelezen, legt Johannes de Doper hier in Mattheüs 3:11 uit dat Jezus zal dopen met de Heilige Geest en vuur.

De Heilige Geest, de derde entiteit van de Drievuldigheid (God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest) is het geschenk en de belofte van de Heer Jezus Christus aan alle ware gelovigen.

"Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die (de Heilige Geest) zal u alles leren....(Johannes 14:26)
Handelingen 1:8 " Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde."
Zonder het doopsel van de Heilige Geest, is er een reëel gevaar om lauwwarm te worden (Jezus zei het is beter om koud te zijn dan lauwwarm, wat Hij uit Zijn mond zal spuwen [Opb 3:15-16], omdat een lauwwarme Christen als de dwaze maagden is [Mat 25], er is geen inhoud aan zijn/haar geloof, het is een vorm van goddeloosheid die de kracht ervan ontkent [2 I'm 3:5].
Waarom, omdat het de kracht is van de Heilige Geest die ons leidt, ons onderwijst, ons transformeert, zonden veroordeelt in ons leven en als je elke dag je zondige verlangens gewillig aan het kruis nagelt zullen de vruchten van de geest je kracht geven over zonde en verleiding, je het ware begrip van God's woord bijbrengen en een diepe en durende vrede brengen.
Jezus zei dat het doopsel in de Heilige Geest de belofte van de Vader is aan alle gelovigen, de apostel Paulus zei heb je sinds je gelooft het geschenk van de Heilige Geest ontvangen? Het is voor elke gelovige! Het transformeert de gelovige in het bovennatuurlijke omdat het doopsel in de Heilige Geest vergezeld wordt met 9 fabelachtige spirituele bovennatuurlijke geschenken, zoals het spreken in tongen van een gebedstaal van het Koninkrijk van God.
Dus naast de Heilige Geest die in je leeft (en gedijt) wilt de Heer Jezus en heeft hij daar ook in voorzien dat je GEDOOPT wordt in de HEILIGE GEEST en Vuur (Mattheüs 3:11 lees ook Handelingen 1,2 en 19)

De vrucht van de Heilige Geest produceert de karaktereigenschappen die gevonden worden in de aard van Jezus Christus, aangezien het Zijn Geest is die in jou gedijt. De kracht van de Heilige Geest en zijn vele geschenken (zoals: onderscheiden van boze geesten, het spreken in tongen, interpretatie en voorspelling) geeft ons de vitale kracht over de vijand van onze ziel Satan de duivel, het houdt ons in lijn met God die met jouw kan communiceren, met jouw geest kan spreken, weet dat het een tweezijdige relatie is.

De Heilige Geest houdt ons op het rechte en nauwe pad, helpt ons groeien en rijpen tot het volle formaat van Christus en om echt achter de Geest te lopen en niet achter het vlees!

Handelingen 2:17  "En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen visioenen zien, en uw ouden zullen dromen dromen. (18) En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren."

BID VOOR HET DOOPSEL IN DE HEILIGE GEEST - Hand 1:8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal"

Vader, ik vraag in de naam van Jezus Christus, dat U naar mij zoekt en mij toont of er enige ongehoorzaamheid is in mijn hart. 
Toon mij alstublieft of er enig persoon is die ik vergeving heb onthouden. Ik ben vastberaden om te gehoorzamen en te vergeven wat Gij ook aan mij onthult. Gij zei dat als ik U om het doopsel van de Heilige Geest vroeg, Gij het mij zou geven. 
Met vreugde vraag ik nu gelovend, doop mij alstublieft en vul mij op dit moment met Uw Heilige Geest.
Ik zal alles wat Gij voor mij hebt ontvangen en het geschenk om in tongen te spreken, de taal van uw hemelse Koninkrijk van God.
Dus nu ontvang ik vol geloof het geschenk om in nieuwe tongen te spreken in Jezus naam!
Amen!

HULPVOLLE WIJSHEID NU JE GERED BENT:

Periodiek vasten is erg belangrijk in je Christelijke tocht om dichter bij God te komen en spiritueel te groeien. We moedigen je aan om met je pastor of dominee te spreken over hoe te vasten, we raden je verder aan om Bjibelstudie bij te wonen en reguliere gebedsontmoetingen in je kerk/genootschap, samen bidden met anderen is een heel sterke manier van bidden (Mat 18:19).

Wanneer je herboren bent, zul je ervan houden om de Heer te aanbidden en geregeld samen te komen met andere gelovigen in je in de bijbel gelovende - bijbel onderwijzende kerk/genootschap. Je zult een verlangen hebben om God's woord te kennen. Je zult ervan houden om God's woord te lezen en te leren. Je zult hetzelfde intensieve verlangen hebben om met de Heer samen te zijn door dagelijks te bidden.

Dagelijkse Stappen:

  • Lees dagelijks je bijbel, "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2 Tim 2:15). We raden aan dat je begint met het lezen van de heilige Johannes, die je leert over verlossing. We raden enkel de originele (Geautoriseerde) King James Version (KJV) van de Heilige Bijbel aan en waarschuwen met kracht tegen misleidende 'new age' versies, zie onze sectie 'De Bijbel - leesadvies' op deze website voor extensief bewijs.
  • Bid dagelijks, bidden is communiceren met je hemelse vader en je Heer en Redder Jezus Christus.
  • Denk eraan dat een herboren Christen zijn, Jezus volgen en leven volgens God's wil en woord, een manier van leven is ~ een persoonlijke relatie met Jezus onze Heer en Redder (het is GEEN religie !!!!)
  • Deel je geloof met andere mensen, wees een getuige en getuig van je Heer en Redder Jezus Christus op je werk, aan je vrienden, aan je familie, in je buurt en aan vreemden (bv. deel traktaten (boekjes) uit op Zaterdag morgen, het geeft je een groot gevoel van voldoening, zelfs als het maar voor een uur of twee is en de Heer zal je zegenen) Stuur ze naar deze pagina Hoe gered te worden?
  • Hoe het eeuwige leven te krijgen Leer meer over "hoe te evangeliseren, het evangelie te delen, zie onze speciale sectie: Evangelische Hulpmiddelen.

LAAT ONS WETEN:

Wanneer je berouw hebt getoond en het verlossingsgebed hebt gebeden, stuur ons dan nu alstublieft een snelle korte e-mail zodat we ons met je kunnen verheugen en je in ons gebed kunnen herdenken en je een link met enkele gratis online video's kunnen e-mailen met Bijbelstudies gericht aan nieuwe Christenen van Evangelist Vincent: info@bornagainministry.org

Het is erg aanmoedigend voor ons om per e-mail te horen dat deze pagina Hoe gered te worden, een zegen voor je is geweest.

 

 

 

Leave a Reply