Jezus Heelt nog steeds de Zieken

"Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods  {zoek Hem en leef volledig en altijd volgens Zijn wil, boven AL het andere, prioriteit nummer een, boven al het andere} en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." - Mattheüs 6:33 benadrukt citaat

In alles wat we doen moeten we voortdurend en altijd het Koninkrijk van God zoeken en God's rechtvaardigheid EERST, het moet altijd onze eerste prioriteit zijn. Het woord van God verklaart dat dan alle dingen aan je zullen worden toegevoegd, echter indien je inderdaad voortdurend en altijd het Koninkrijk van God en God's rechtvaardigheid eerst zoekt, zul je nooit gefocust zijn op dingen, maar altijd gefocust zijn op God. De vijand zal proberen om je focus af te leiden en zal ervoor zorgen dat je altijd op je problemen focust, je ziekte, dus bewaar je focus.

Wanneer onze Heer en Redder Jezus Christus preekte heelde hij de zieken overal en hij beval zijn volgers om hetzelfde te doen. De Heer doet zeker wonderen van genezing, maar het grootste wonder van allemaal is dat van de redding! Het gratis geschenk van het eeuwige leven door boetedoening van zonde en overgave aan Jezus Christus om de eeuwigheid door te brengen in een glorieus lichaam waar er geen dood is, geen ziekte en geen verdriet.

De Heer kent je nood voor het je nood wordt, bevrijding (redding) komt door geloof in onze Heer Jezus Christus en het geven van ons leven aan Hem. In mijn pastoraat waar vele reddingen zijn gebeurd, heb ik gezien dat vele kwalen en pijnen veroorzaakt worden door de duivel, en ik zou iedereen willen aanraden om de Heer te vragen om in je hart te zoeken voor enige niet vergeven of niet opgebiechte zonde in je leven, het doorbreken van vloeken, zie hierover meer op onze daaraan gewijde pagina.

Geloof, wordt echter altijd te licht genomen

Jezus leert ons "als we enkel het geloof van een mosterzaad hebben {het kleinste zaad in die periode in dat gebied} Mattheüs 17:17-19 leest: "En Jezus, antwoordende, zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier. .En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af.Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?"

"En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; EN NIETS ZAL U ONMOGELIJK ZIJN." - Matteüs 17: 20

In Lucas 17:6 antwoordt de Heer, "En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mostaardzaad, gij zoudt tegen dezen moerbezienboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn."

Geloof is waarlijk geloven zonder redenering in je hoofd, daarom dat Jezus ons leert om een "kinderlijk geloof" te hebben en God volledig te vertrouwen. Je leven overgeven aan Jezus Christus, je leven geven aan Jezus Christus betekent ook om de Heer volledig voor alles te vertrouwen. Lucas 8:48 benadrukt geloof voor genezing: "En Hij zeide tot haar: Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede."

Hebreeën 11: 5-6 "Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken".

Gods Goddelijke aanraking van een gebroken lichaam of geest is niet enkel een fenomeen uit het Nieuwe Testament uit de tijd van de apostelen en de Vroege Kerk. Zijn mogelijkheid om wonderen uit te voeren is niet beperkt en nooit  geweest tot een bepaald tijdsbestek in de geschiedenis van de kerk. God is niet van mensen, zoals in Hebreeën 13:8 staat: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid."

Hij genas de zieken toen, Hij geneest de zieken vandaag en hij zal de zieken voor altijd genezen.

God is een genezende God, EVENWEL de correcte interpretatie van de meerderheid der tijden waar het woord genezing staat - is de genezing van zonde! - en het moet benadrukt worden dat zulks het belangrijkste is, maar desalniettemin verduidelijkt het schrift ook dat de Heer ziekte geneest, gebroken harten en de onderdrukten.

We hebben mensen zien genezen worden van vreselijke ziektes en sterftes, we hebben de doven opnieuw zien horen en de blinden zien en wonderen die de medische wetenschap versteld hebben doen staan. NIETS IS ONMOGELIJK met God! Wat Hij voor anderen heeft gedaan, kan Hij ook voor jou doen! Maar denk eraan verlossing is het grootste wonder en onderzoek jezelf dagelijks.

 

Zoek de Heer in gebed en vasten, vaak is fysieke pijn verbonden met een emotionele wonde!

Als je wilt dat wij met jou bidden voor je genezing zend ons een Gebedsverzoek.

Leave a Reply